10 jul
2015

Održan okrugli sto “Efekti reforme stručnog obrazovanja”

U organizaciji NVO Juventas, 10. jula 2015. godine, održan je okrugli sto pod nazivom“Efekti reforme stručnog obrazovanja”. Okrugli sto je za cilj imao predstavljanje studije praktične politike koja analizira djelotvornost do sada sprovedenih politika u oblasti stručnog obrazovanja, te predlaže…

16 jul
2015

Nacionalna konferencija „Politike smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti” - prvi dan

U organizaciji NVO Juventas i NVO SOS Telefon Podgorica, 16. jula 2015. godine, održan je prvi dan Nacionalne konferencije „Politike smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti”. Konferencija, čije je održavanje predviđeno za 16. i 17. jul, za cilj ima predstavljanje Izvještaja…

17 jul
2015

Nacionalna konferencija „Politike smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti” - drugi dan

U organizaciji NVO Juventas i NVO SOS Telefon Podgorica, 17. jula 2015. godine, održan je drugi dan Nacionalne konferencije „Politike smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti”. Konferencija, čije je održavanje predviđeno za 16. i 17. jul, za cilj je imala predstavljanje…

10 jul
2015

Održan okrugli sto “Kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite u Crnoj Gori”

U organizaciji NVO Juventas, 8. jula 2015. godine, održan je okrugli sto pod nazivom“Kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite u Crnoj Gori”. Okrugli sto je za cilj imao predstavljanje studije praktične politike koja analizira djelotvornost do sada sprovedenih politika u oblasti…

30 jun
2015

Komentari na nacrt zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju

Donošenje novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju predstavlja mogućnost da se prava osoba s invaliditetom iz oblasti zdravstvenog osiguranja urede i propišu u skladu s Konvencijom UNa o pravima osoba s invaliditetom. Međutim, pored već zagarantovanih kompezatornih prava za pojedine…

Aktuelnosti

Trening je organiyovan u period od 7-9 marta 2016, u hotelu “Princes” u Baru, za predstavnike ćlanica Koalicije za društvene promjene i zainteresovane organizacije. Prvog dana treninga učesnici su upoznati sa rezultatima istraživanja o standardizaciji socijalnih usluga . Drugog dana, učesnici su imali priliku da čuju iskustva organizacija iz Srbije koje su prošle kroz isti proces i da dobiju pregled svih koraka kkokji im predstoje. Cilj trećeg dana treninnga je bio da se pronađe optimum centralizovanih i lokalnih procedura za održivo finansiranje i naručivanje socijalnih usluga od strane države. Ovaj trening je bio posebno važan u svjetlu novousvojenih podzakonskih akata koji predviđaju uslove za standardizaciju i licenciranje pružalaca usluga.

U periodu 7-10 marta 2016, održan je trening o novim konceptma socijalnog preduzetništva za predstavnike članica Koalicije za društvene promjene i drugih zainteresovanih organizacija, u prostprijama PR Centra u Podgorici. Treneri su bili autori studije „Socijalno preduzetništvo u Crnoj Gori“ – Boško Nenezić i Milena Kalezić, kao i ekspert u upotrebi socijalnog perduzetništva za organizacionu održivost iz Srbije - Goran Radisavljević. Prvog dana treninga učesnici su bili upoznati sa konceptom i osobinama socijalnog preduzetništva i sa ključnim nalazima studije. Drugog dana, učesnici su imali priliku da steknu znanja o politici konkurencije i održivosti, kao i o osnovnim elementima biznis plana. Gostujući predavači na dijelu ovog treninga su bili predstavnici Investiciono razvojnog fonda koji su učesnicima objasnili mogućnosti finansiranja preduzetničkih ideja. Treći dan treninga je bio posvećen izradi individualnih biznis planova koji su predstavljani četvrtog dana zajedno sa predstavljanjem regionalnih iskustava u socijalnom preduzetništvu.

Okrugli sto “Socijalno preduzetništvo u Crnoj Gori” održan je 29. Februara 2016. u PR centru u Podgorici. Cilj ovog okruglog stola bilo je predstavljanje studije o socijalnom preduzetništvu koja analizira mogućnost uspostavljanja, razvijanja I održavanja koncepta socijalnog preduuzetništva u Crnoj Gori, kao i prezentacija uspješnih primjera socijalnih preduzeća u Crnoj Gori. Na početku, o važnost i socijalnog preduzetništv govorili su u okviru uvodnih riječi: Aleksandar Pavićević, Direktor direktorata za mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori; Zvezdana Oluić, Šef sektora za marketing i odnose sa javnošću Unije poslodavaca i Ivana Vujović, izvršna direktorica NVO Juventas.

Okrugli sto je bio organizovan u dva dijela , od kojih je prvi bio posvećen prezentaciji zakonskog okvira za razvoj preduuzetništva Crnoj Gori, i primjerima regulacije ovog koncepta u regionu, dok je drugi dio bio posvećen predstavljanju uspješnih primjerais socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori. Pore govornika, događaj je okupio veliki broj predstavnika organizacija civilnog društva, predstavnika relevantnih institucija i medija.

Sajam “Inovacijama do jednakih mogućnosti”je održan 15. Marta 2016 u prostorijama EU Info Centra u Podgorici za 15 izlagača, najviše zvaničnike, predstavnike međunarodne zajednice, kompanije i organizacije koje rade sa predstavnicima ranjivih grupa. Organizacija sajma je uključivala dvomjesečni period priprema filmova i prezentacija svakog izlagača, formulaciju pitanja za donosioce odluka i inovativne laboratorije. Sam sajam je bio podijeljen na četiri dijela. Nakon uvodnih riječi, koje su dali Ministarka rada i socijalnog staranja, Šef Delegacije EU u Crnoj Gori i Izvršna direktorica Juventasa, 15 organizacija je imalo ppo 5 minuta da predstavi nijemi film, predstavi svoju organizaciju i uputi pitanje jednom od predstavnika tri ministarstva: obrazovanja, zdravlja i rada i socijalnog staranja. Svako od ministarstava je imalo dva do tri minuta da, u koordiniaciji sa drugim ministarstvima, pripremi jedan odgovor. Na ovaj način smo obezbijedili multi-dimenzionalnu platformu za raspravu o ključnim preblemima u oblasti socijalnih politika, socijalih usluga i socijalne inkluzije. U trećem dijelu su predstavnici marginalizovanih grupa podijelili svoje priče o uspjehu, kao i njihova iskustva i probleme sa sistemom, dok su u četvrtom dijelu posjetici mogli da postavljaju pitanja izlagačima o njihovim projektima i idejama.

 

Strana 1 od 5